• Administrator

Publikacja list i potwierdzanie woli podjęcia nauki

12.08.2020 12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz informacja o wyniku rekrutacji kandydata na koncie indywidualnym w systemie rekrutacji.


13.08.2020 08:00 - 18.08.2020 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

Ostatnim krokiem, aby zostać naszym uczniem pozostanie dostarczyć do sekretariatu w ww. terminie:

  • oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia SP oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu)

  • Ankiety Ewidencyjnej Ucznia oraz 3 zdjęć legitymacyjnych (Ankieta oraz pozostałe dokumenty SOW: do pobrania łącznie w pliku). Zdjęcia opisujemy na odwrocie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, klasa.

19.08.2020 14:00

Publikacja list przyjętych. Jednocześnie tego dnia utworzy się ewentualna lista wolnych miejsc.


W celu zgłoszenia chęci przyjęcia do naszego liceum w tym trybie należy złożyć podanie na druku szkoły. O przyjęciu będzie decydowała liczba punktów do danej grupy obliczona wg zasad określonych w rekrutacji podstawowej.