Rekrutacja na pozostałe poziomy

 

Informacja dotycząca możliwości przeniesieniem do LXVII Liceum Ogólnokształcącego do klas II i III w roku szkolnym 2020/21

Informujemy, że

  1. Nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klas trzecich.

  2. Nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klas drugich po szkole podstawowej - brak wolnych miejsc.

  3. Rekrutacja na wolne miejsca (3 wolne miejsca) do klasy drugiej D po szkole gimnazjalnej będzie prowadzona po zakończeniu zdalnego nauczania, nie wcześniej niż na początku września br.

 

 

Aby zmienić szkołę na LXVII LO trzeba wziąć udział w tak zwanej rozmowie kwalifikacyjnej, która są formą sprawdzenia poziomu kandydata. Zgłoszenia osób chętnych wymagają złożenia w wyznaczonym terminie podania (na naszym druku) wraz z kopiami świadectw szkolnych (klasa pierwsza LO oraz ukończenia szkoły niższego szczebla oraz zaświadczenie o egzaminie OKE).  Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostaje podawany do wiadomości na stronie internetowej.

Pisemne sprawdziany będą obejmowały następujące przedmioty: matematyka, język polski, główny język obcy, drugi język obcy. Sprawdziany te będą przeprowadzone na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w zależności od wybranej klasy i kombinacji języków obcych. W drugiej części ustalony zostanie poziom kandydatów z indywidualnie zadeklarowanych przedmiotów rozszerzonych (biologia, chemia, fizyka,  geografia, historia, wiedza o społeczeństwie).

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

  • Black Facebook Icon