Rozszerzenia dla uczniów po gimnazjum

Ważne:

 1. Od roku szkolnego 2015/16 w ofercie edukacyjnej LXVII Liceum Ogólnokształcącego pojawiała się możliwość wyboru głównego języka obcego – możliwy wybór obejmuje języka angielski i język niemiecki

 2. Od roku szkolnego 2013/14 oferta edukacyjna LXVII Liceum Ogólnokształcącego w zakresie rozszerzonym została poszerzona o przedmioty przyrodnicze.

 3. Od roku szkolnego 2017/2018 w ofercie edukacyjnej LXVII Liceum Ogólnokształcącego pojawi się możliwości nauki języka hiszpańskiego.

 4. Od roku szkolnego 2017/2018 w ofercie edukacyjnej LXVII Liceum Ogólnokształcącego otwarte będą cztery klasy pierwsze.

Aktualna lista możliwych do wyboru przedmiotów rozszerzonych obejmuje: język angielski, język niemiecki, matematykę, geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie, język polski oraz biologię, chemię i fizykę.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły każdy uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym cztery wybrane przedmioty.
 

MISJA SZKOŁY

       Tworząc przed laty koncepcję LXVII LO przyjęliśmy, że liceum stanowi przede wszystkim etap przygotowujący do studiów wyższych, w tym do egzaminów wstępnych na studia. Misja ta jest nadal aktualna i jest kontynuowana w ramach wszystkich kolejnych reform systemu oświaty i egzaminów maturalnych. Założeniami programu realizowanego od lat w naszej szkole jest:

 • nastawienie na uczniów ambitnych, zdolnych i umotywowanych do pracy

 • połączenie wszechstronności wykształcenia ogólnego z profesjonalizmem wąskiej specjalizacji

 • daleko posunięta indywidualizacja kształcenia, polegająca na indywidualnym wyborze zajęć w grupach międzyklasowych i fakultatywnych

 • zapewnienie wszystkim uczniom, niezależnie od przewidywanego kierunku studiów, możliwości opanowania dwóch języków obcych na wysokim poziomie, łącznie z możliwością uzyskania certyfikatów językowych.
   

MOŻLIWOŚCI SPECJALIZACJI

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEN w liceach ogólnokształcących nie ma profili klas, natomiast każdy uczeń powinien wybrać od 2 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (dotyczy to zarówno realizowanego programu jak i wymiaru godzin). Informujemy, że w naszej szkole każdy uczeń powinien realizować w zakresie rozszerzonym 4 przedmioty – wynika to z liczby godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty oraz wyznaczonej w Rozporządzeniu łącznej liczby godzin obowiązkowych dla ucznia. Pozostając wiernymi dotychczasowej tradycji LXVII LO i zgodnie z naszymi doświadczeniami, pragniemy zapewnić naszym uczniom swobodę w zakresie wybierania przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym z proponowanej przez szkołę listy. Przy określaniu listy przedmiotów do wyboru uwzględniamy:

 • nasze dotychczasowe osiągnięcia i mocne strony (kadra, wyposażenie),

 • obserwowane od lat prawidłowości dotyczące kierunków specjalizacji naszych uczniów w powiązaniu z kierunkami studiów absolwentów szkoły,

 • wzrost zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi i technicznymi oraz zmieniające się preferencje dotyczące kierunku studiów

JĘZYKI OBCE

Językami obcymi nauczanymi w naszej szkole są: język angielski, język niemiecki , język hiszpański.

Szkoła jest nastawiona na nauczanie języków obcych na wysokim poziomie, tak aby nasi uczniowie mieli możliwość uzyskiwania certyfikatów językowych z obydwu języków obcych (CAE, CPE, B1, B2, C1), a także zdawania matury nie tylko na poziomie podstawowym, ale przede wszystkim rozszerzonym. Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne od bieżącego roku szkolnego poszerzamy ofertę edukacyjną naszej szkoły w zakresie nauczania języków obcych.

 

W przypadku I języka obcego nauka będzie prowadzona w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie – wyłącznie poziom zaawansowany (konieczna wcześniejsza nauka), wymiar rozszerzony (6 godzin tygodniowo). W przypadku II języka obcego nauka będzie prowadzona również w grupach międzyklasowych o wyrównanym poziomie – możliwa jest kontynuacja wcześniejszej nauki lub rozpoczęcie nauki od podstaw.

W przypadku II języka obcego istnieje możliwość realizowania nauki w zakresie podstawowym (klasa I – 4 godziny, klasa II – 2 godziny, klasa III – brak) lub zakresie rozszerzonym (klasa I – 4 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa III – 4-6 godzin)

Ze wszystkich oddziałów łącznie utworzymy 8 grup językowych liczących po 15 uczniów.

Ze wszystkich oddziałów łącznie utworzymy 8 grup językowych liczących po 15 uczniów.

             4 grupy An (łącznie 60 uczniów) z układem języków:

 • I język obcy = język angielski (wymagany poziom B1)

 • II język obcy = język niemiecki (kontynuacja lub od podstaw)
      2 grupy  Ah (łącznie 30 uczniów) z układem języków:

 • I język obcy = język angielski (wymagany poziom B1)

 • II język obcy = język hiszpański (kontynuacja lub od podstaw)
     2 grupy Na (łącznie 30 uczniów) z układem języków:

 • I język obcy = język niemiecki (wymagany poziom A2/B1)

 • II język obcy = język angielski (wymagany poziom   )

ROZSZERZENIA

Na etapie rekrutacji kandydaci dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych (tak zwanych przedmiotów wiodących) i wybierają też język obcy który chcą rozszerzać– późniejsze zmiany przedmiotów wiodących nie będą możliwe. Jednym z przedmiotów wiodących musi być matematyka lub język polski (nie jest możliwe rozszerzanie obydwu tych przedmiotów). Drugim przedmiotem wiodącym musi być biologia, chemia, fizyka geografia lub historia. Już po przyjęciu do szkoły na początku września każdy uczeń dokonuje wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji (niezależnie od grupy rekrutacyjnej):

1. język polski

2. matematyka

3. język obcy

4. biologia, chemia, fizyka, geografia, historia – najwyższa ocena